Google Search

Wednesday, February 22, 2012

।। अग्निसूक्तम् ।।


अग्निः सप्तिं वाजंभरं ददात्यग्रिर्वीरं श्रुत्यं कर्मनिष्ठाम् ।
अग्री रोदसी वि चरत् समञ्जन्नग्रिर्नारीं वीरकुक्षिं पुरंधिम् ।।
 

अग्रेरप्नसः समिदस्तु भद्राऽग्रिर्मही रोदसी आ विवेश ।
अग्रिरेकं चोदयत् सम-त्स्वग्रिर्वृत्राणि दयते पुरूणि ।।
 

अग्रिर्ह त्यं जरतः कर्णमावाऽग्रि-रद्भ्यो निरदज्जरूथ्थम् ।
अग्रिरत्रिं घर्म उरष्यदन्त-रग्रिर्नृमेधं प्रजयासृजत सम् ।।
 

अग्रिर्दाद-द्रविणं वीरपेशा अग्रिर्ऋषिं यः सहस्रा सनोति ।
अग्रिर्दिवि हव्यमा ततानाऽग्रेर्धामानि विभृता पुरुत्रा ।।
 

अग्रिमुक्थैर्ऋषयो वि ह्रयन्तेऽग्रिं नरो यामानि बाधितासः ।
अग्रिं वयो अन्तरिक्षे पतनतोऽग्रिः सहस्रा परि याति गोनाम् ।।
 

अग्रिं विशं ईळते मानुषीर्या अग्रिं मनुषो नहुषो वि जाताः ।
अग्रिर्गान्धर्वी पथ्यामृतस्याऽग्रेर्गव्यूतिर्घृत आ निषत्ता ।।
 

अग्रये ब्रह्म ऋभवस्ततक्षु-रग्रिं महामोचामा सुवृक्तिम् ।
अग्रे प्राव जरितारं यविष्ठाऽग्रे महि द्रविणमा यजस्व ।।
 

ॐ  शान्तिः शान्तिः शान्तिः

No comments:

" Motivational Video "

All Posts on this blog are the property of their respective authors. All information has been reproduced here for educational and informational purposes.