Google Search

Tuesday, February 21, 2012

यमुनाष्टकम्


(श्री शंकराचार्य कृतम्)

मुरारीकालिमाललामवारिधीरिणी
तृणीकृतत्रिविष्टपा त्रिलोकशोकहारिणी ।
मनोनुकूलकूलकूञ्जपुञ्जधूतदुर्मदा
धनोतु नो मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा ।।

मलापहारिवारिपूरिभूरिमण्डितामृता
भृशं प्रपातकपभ्रञ्जनातिपण्डितानिशम् ।
सुनन्दनन्दनाङ्गसङ्गरागरञ्जिता हिता
धुनोतु नो मनोनलं कलिन्दनन्दिनी सदा ।।

लसत्तरङ्गसङ्गधूतभूतजातपातका
नवीनमाधुरीधुरीणभक्तजातचातका ।
तटान्तवासदासहंससंवृताह्नि कामदा
धुनोतु नो मनोनलं कलिन्दनन्दिनी सदा ।।

विहाररासखेदभेदधीरतीरमारुता
गतागिरामगोचरे यदीयनीरचारुता ।
प्रवाहसाहचर्यपूतमेदिनानदीनदा
धुनोतु नो मनोनलं कलिन्दनन्दिनी सदा ।।

तरङ्गसङ्गसैकतान्तकाञ्जिता सदासिता
शरन्निशाकरांशुमञ्जुमञ्जरीसभाजिता ।
भवार्चनाप्रचारणाम्बुनाधुना विशारदा
धुनोतु नो मनोनलं कलिन्दनन्दिनी सदा ।।

जलान्तकेलिकारिचारुराधिकाङ्गरागिणि
स्वभर्तुरन्यदुर्लभाङ्गतांङ्गताशभागिनी ।
स्वदप्तसुप्तसिन्धुभेदनातिकोविदा
धुनोतु नो मनोनलं कलिन्दनन्दिनी सदा ।।

जलच्युताच्युताङ्गरागलम्पटालिशालिनी
विलोलराधिकाकचान्तचम्पकालिमालिनी ।
सदावगाहनादतीर्णभर्तृभृत्यनारदा
धुनोतु नो मनोनलं कलिन्दनन्दिनी सदा ।।

सदैव नन्दनन्दकेलिशालिकुञ्जमञ्जला
तटोत्थफुल्लमल्लिकाकदम्बरेणुसूज्ज्वला ।
जलावगाहिनां नृणां भमाब्धिसिन्धुपारदा
धुनोतु नो मनोनलं कलिन्दनन्दिनी सदा ।।

No comments:

" Motivational Video "

All Posts on this blog are the property of their respective authors. All information has been reproduced here for educational and informational purposes.